Uchwała nr 121/XXI/05

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

Uchwała nr 120/XXI/05

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalny

Uchwała nr 119/XXI/05

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała nr 118/XXI/05

W sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała nr 117/XXI/05

W sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała nr 116/XXI/05

W sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 – 2009.

Uchwała nr 115/XXI/05

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 114/XXI/05

W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Uchwała nr 113/XXI/05

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 112/XXI/05

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2006 rok.