Uchwała nr 52/VIII/03

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”

Uchwała nr 51/VIII/03

W sprawie zmiany Uchwały Nr 57/IX/99 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 21 sierpnia 1999 roku w sprawie jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

Uchwała nr 50/VIII/03

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.

Uchwała nr 49/VIII/03

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 48/VIII/03

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 47/VIII/03

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2004 rok.