Uchwała nr 46/VII/03

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przebiegających przez teren Przyrowa

Uchwała nr 45/VII/03

W sprawie przekazania przez Gminę Przyrów zadań związanych z dalszym kształceniem i wychowaniem uczniów w Ochotniczych Hufcach Pracy – Gimnazjum dla Dorosłych w Częstochowie prowadzonym przez Gminę – Miasto Częstochowa

Uchwała nr 44/VII/03

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.

Uchwała nr 43/VII/03

W sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała nr 42/VII/03

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych