Uchwała nr 38/IV/03

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.

Uchwała nr 37/IV/03

W sprawie uchylenia uchwały Nr 18/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku

Uchwała nr 36/IV/03

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Uchwała nr 35/IV/03

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wartości punktu w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Przyrowie.

Uchwała nr 34/IV/03

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w placówkach oświatowych dla pracowników nie będących nauczycielami

Uchwała nr 33/IV/03

W sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała nr 32/IV/03

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2002 rok