Uchwała nr 89/XVI/04

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr 88/XVI/04

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005

Uchwała nr 87/XVI/04

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała nr 86/XVI/04

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Uchwała nr 85/XVI/04

W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała nr 84/XVI/04

W sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 83/XVI/04

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku