Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości niezabudowane położone w Sierakowie

Przyrów, dnia 14.08.2003 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 46 poz.543 ) i Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych

zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.Nr 9 poz.30)


WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

położonych w Sierakowie gm.Przyrów


l.p.

numer

działki

powierz-

chnia w

ha

numer

KW

położenie

opis

nieruchomości

przeznaczenie

w planie

rodzaj zbycia

postąpienie

w zł

wadium

w zł

cena

wywoławcza

1.

151/3

0,1651

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

130,00

1300,00

13000,00

2.

192/2

0,1429

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

110,00

1100,00

11000,00

3.

192/3

0,1420

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

110,00

1100,00

11000,00

4.

192/4

0,1420

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

1000,00

10000,00

5.

192/5

0,1411

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

6.

193/1

0,1204

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

930,00

9300,00

7.

193/2

0,1197

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

920,00

9200,00

8.

193/3

0,1190

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

920,00

9200,00

9.

193/4

0,1207

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

10.

193/5

0,1200

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

11.

193/6

0,1193

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

12.

194/1

0,1171

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

13.

194/2

0,1234

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

14.

194/3

0,1268

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

15.

194/4

0,1290

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

16.

194/5

0,1313

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

850,00

8500,00

17.

194/6

0,1175

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

900,00

9000,00

18.

194/7

0,1284

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

1000,00

10000,00

19.

194/8

0,1290

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

20.

194/9

0,1284

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

950,00

9500,00

21.

194/10

0,1278

69536

Sieraków

działka

nieuzbrojona

U,UT,UTL,MN-

teren usług,turystyki,

zabudowy letniskowej

i mieszkaniowej

sprzedaż

100,00

850,00

8500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2003 roku o godz.10oo(poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie ul.Częstochowska 7 w pokoju nr 14.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wniosą wadium w wysokości określonej dla poszczególnej działki w terminie do dnia 11 września 2003 roku do godz.14oo w kasie tutejszego Urzędu Gminy pok.nr 2 lub na konto Urzędu Gminy w Przyrowie Nr 82811066-3600-11-13 w Jurajskim Banku Spółdzielczym w Niegowie Oddział w Przyrowie.

Wadium można wnosić w gotówce lub obligacjach państwowych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Ostateczny termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości upływa w dniu podpisania umowy notarialnej.

Niedotrzymanie tego terminu bądź uchylenie się od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pok.14 , tel.(034) 35-54-120 w.40.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Przyrów, dnia 14.08.2003 roku


WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę : na okres 5 lat

I.
Nieruchomości zabudowanej budynkiem po magazynie zbożowym i po byłym skupie
bydła położonej w Przyrowie przy ul.Cmentarnej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 272/10 k.m.1 o powierzchni 0,4042 ha i działka 272/11 k.m.1 o
powierzchni 0,3252 ha opisanej w Księdze Wieczystej KW 75638 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Myszkowie.
Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod
urządzenia usługowe rolnictwa.

II.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 września o godz. 10oo
w Urzędzie Gminy w Przyrowie pok.14.

III.
1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy:
1700 zł + VAT( miesięcznie)

2. Wysokość wadium 250 zł
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy pok. nr 2 lub w Banku
Spółdzieczym w Przyrowie Nr 82811066 - 3600 - 11 -13.

IV.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1/ wpłacenie wadium w wysokości określonej j.w.
2/ Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie pok. 16 pisemnej oferty w
zamkniętej kopercie z dopiskiem “Przetarg na dzierżawę nieruchomości po byłym
magazynie zbożowym i skupie bydła” w terminie do dnia 14 września 2003 roku

V.
Oferta powinna zawierać:
1/ Imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oferenta, datę sporządzenia oferty z podpisami
upoważnionych przedstawicieli oferenta.
Oferenci - osoby prawne - winni przedłożyć wyciąg z właściwego rejestru (
potwierdzona kopia wyciągu)
2/. Oferowaną cenę, równą conajmniej cenie wywoławczej
3/.Dowód wpłaty wadium
4/.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń
5/.Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym obiektów
6/.Krótka charakterystyka proponowanej działalności z wykorzystaniem nieruchomości
objętych przetargiem.

VI.
1/. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli oferent który wygrał przetarg
uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy
2/. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa
kontynuuje go w formie licytacji.
Osoby przystępujące do licytacji powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo oferenta.

VII.
Bliższych informacji udziela Urząd Gminy w Przyrowie ul.Częstochowska 7 pok.14
w godzinach od 730 - 15 30 . Tel. 35-54 120 w.40.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienia od przetargu, prowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień lub unieważnienia go bez podania przyczyny.

Dostępne kategorie:
Rok 2003
Rok 2002