Uchwała Nr II/17/2018

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” na terenie Gminy Przyrów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”

Uchwała Nr II/16/2018

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr II/15/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów

Uchwała Nr II/14/2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr II/13/2018

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027

Uchwała Nr II/12/2018

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr II/11/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr II/10/2018

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr II/9/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr II/8/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr II/7/2018

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019