Uchwała Nr XXVI/209/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXVI/208/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXVI/207/2018

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXVI/206/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXVI/205/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXVI/204/2018

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXVI/203/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVI/202/2018

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXVI/201/2018

w sprawie przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXVI/200/2018

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok