główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXV/199/2018

w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXV/198/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2017 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXV/197/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2017 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXV/196/2018

w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXV/195/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej