Uchwała Nr XXIII/185/2018

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”

Uchwała Nr XXIII/184/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Przyrów

Uchwała Nr XXIII/183/2018

w sprawie podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania

Uchwała Nr XXIII/182/2018

w sprawie podziału Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXIII/181/2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miescowości Wiercica

Uchwała Nr XXIII/180/2018

w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXIII/179/2018

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXIII/178/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIII/177/2018

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów do roku 2023.

Uchwała Nr XXIII/176/2018

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXIII/175/2018

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 3 listopada 2017 roku  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr XXIII/174/2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019 dla  gminy Przyrów

Uchwała Nr XXIII/173/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018