Uchwała Nr XXII/172/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXII/171/2017

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr XXII/170/2017

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XXII/169/2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXII/168/2017

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXII/167/2017

w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 -2019 dla  gminy Przyrów

Uchwała Nr XXII/166/2017

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Uchwała Nr XXII/165/2017

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXII/164/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej