Uchwała Nr XXI/163/2017

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Uchwała Nr XXI/162/2017

w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich

Uchwała Nr XXI/161/2017

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr XXI/160/2017

w sprawie: określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XXI/159/2017

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

Uchwała Nr XXI/158/2017

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Uchwała Nr XXI/157/2017

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXI/156/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/155/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

Uchwała Nr XXI/154/2017

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok