Uchwała Nr XX/153/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r.  o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XX/152/2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów

Uchwała Nr XX/151/2017

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XX/150/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej