Uchwała Nr XIX/149/2017

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego w miejscowości Zalesice

Uchwała Nr XIX/148/2017

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ul.Leśnej w miejscowości Sygontka

Uchwała Nr XIX/147/2017

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2016 rok

Uchwała Nr XIX/146/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2016 rok

Uchwała Nr XIX/145/2017

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XIX/144/2017

Uchwała Nr XIX/143/2017

w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XIX/142/2017

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XIX/141/2017

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”