Uchwała Nr XIV/112/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/111/2016

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok

Uchwała Nr XIV/110/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Uchwała Nr XIV/109/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIV/108/2016

w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XIV/107/2016

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyrów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego