Uchwała Nr XIII/106/2016

w sprawie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przyrów

Uchwała Nr XIII/105/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2016-2018.

Uchwała Nr XIII/104/2016

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/103/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XIII/102/2016

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIII/101/2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/100/2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XIII/99/2016

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/98/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów