Uchwała Nr XII/97/2016

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XII/96/2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie Przyrów

Uchwała Nr XII/95/2016

w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej ,,Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Przyrów na lata 2016-2017

Uchwała Nr XII/94/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Uchwała Nr XII/93/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XII/92/2016

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa  Śląskiego

Uchwała Nr XII/91/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2015 rok

Uchwała Nr XII/90/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2015 rok