Uchwała Nr XI/89/2016

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Przyrów”

Uchwała Nr XI/88/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Przyrów jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XI/87/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2015 rok

Uchwała Nr XI/86/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2015 rok

Uchwała Nr XI/85/2016

w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XI/84/2016

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Wójta Gminy Przyrów w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich

Uchwała Nr XI/83/2016

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XI/82/2016

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Uchwała Nr XI/81/2016

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2016 rok”

Uchwała Nr XI/80/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XI/79/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XI/78/2016

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów

Uchwała Nr XI/77/2016

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.