Uchwała Nr IX/74/2015

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Mokrzeska, Smyków

Uchwała Nr IX/73/2015

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2016- 2022

Uchwała Nr IX/72/2015

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli

Uchwała Nr IX/71/2015

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr IX/70/2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr IX/69/2015

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/68/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Uchwała Nr IX/67/2015

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów

Uchwała Nr IX/66/2015

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX/65/2015

w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/64/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IX/63/2015

w sprawie określenia podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/62/2015

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr IX/61/2015

w sprawie : ustalenia opłaty targowej

Uchwała Nr IX/60/2015

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Uchwała Nr IX/59/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016