Uchwała Nr VII/54/2015

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Uchwała Nr VII/53/2015

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok.

Uchwała Nr VII/52/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr VII/51/2015

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji „ Przyrów”.

Uchwała Nr VII/50/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr VII/49/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów.

Uchwała Nr VII/48/2015

w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska.

Uchwała Nr VII/47/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

Uchwała Nr VII/46/2015

w sprawie dzielenia, rozliczenia i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów Przez przedmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr VII/45/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Uchwała Nr VII/44/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr VII/43/2015

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.