Uchwała Nr V/41/2015

w sprawie wspólnego wykonywania z Gminą Dąbrowa Zielona zadania własnego w zakresie odbioru ścieków z terenu miejscowości Święta Anna z wykorzystaniem urządzeń stanowiących własność Gminy Przyrów.

Uchwała Nr V/40/2015

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą EKO-ENERGIA PRZYRÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyrowie

Uchwała Nr V/39/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/38/2015

w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników

Uchwała Nr V/37/2015

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2014 rok

Uchwała Nr V/36/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2014 rok

Uchwała Nr V/35/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Uchwała Nr V/34/2015

Uchwała Nr V/33/2015

w sprawie przyjęcia zadania od Województwa Śląskiego

Uchwała Nr V/32/2015

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”