Uchwała Nr IV/31/2015

w sprawie wyrażenia woli Utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania

Uchwała Nr IV/30/2015

w sprawie poparcia działań zmierzających do lokalizacji turbin wiatrowych i stacji elektroenergetycznej na działkach stanowiących własność Gminy Przyrów

Uchwała Nr IV/29/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr IV/28/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/27/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów

Uchwała Nr IV/26/2015

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2015 rok”

Uchwała Nr IV/25/2015

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wielki Las”

Uchwała Nr IV/24/2015

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów

Uchwała Nr IV/23/2015

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Uchwała Nr IV/22/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska

Uchwała Nr IV/21/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie Przyrów

Uchwała Nr IV/20/2015

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Nr IV/19/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2014 rok

Uchwała Nr IV/18/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2014 rok

Uchwała Nr IV/17/2015

w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/16/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r

Uchwała Nr IV/15/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IV/14/2015

w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej