Uchwała nr 31/III/03

W sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Gminą Dąbrowa Zielona dotyczącego współfinansowania części inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Św. Anna"

Uchwała nr 30/III/03

W sprawie utworzenia środków specjalnych przy Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Przyrowie

Uchwała nr 29/III/03

W sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała nr 28/III/03

W sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

Uchwała nr 27/III/03

W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pzryrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej

Uchwała nr 26/III/03

W sprawie przyjęcia wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 - 2007

Uchwała nr 25/III/03

W sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała nr 24/III/03

W sprawie zmiany Uchwały nr 57/IX/99 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 21 sierpnia 1999 roku w sprawie jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi

Uchwała nr 23/III/03

W sprawie uchylenia uchwał: Nr 12/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku i nr 13/II/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku

Uchwała nr 22/III/03

W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr 21/III/03

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Uchwała nr 20/III/03

W sprawie przyznania limitu kilometrów na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych

Uchwała nr 19/III/03

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr 18/III/03

W sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr 17/III/03

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 16/III/03

W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.
Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.
Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.
Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.
Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.