Zarządzenie Nr Or.0050.100.2018

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2019 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2018

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2018

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW  REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2018

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2018

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2018

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2018

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2018

w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów nr działki 167 k. m.1 obr. Kopaniny”

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2018

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr Or 0050.72.2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2018

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2018

w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.50.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2018

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Maciąg i Pani Karoliny Kolan

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2018

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2018

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.54.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2018

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przyrów na okres od 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2018

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2019 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2018

w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.58.2018 z dnia 24.07.2018 w sprawie w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Justyny Skupień

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń w ramach realizacji rządowego programu "Dobry Start"

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2018

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „ Dobry Start ”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu "Rodzina 500 plus"

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY PRZYRÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW  REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA"

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2018

w sprawie: wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2018

w sprawie : sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or 0050.28.2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2018

w sprawie : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Wola Mokrzeska

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.37.2018 z dnia 23.05.2018r. w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie  przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie  przetargów nieograniczonych pn. ,,Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj.śląskie’’ ,,Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Mokrej w m. Zalesice, gm. Przyrów’

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2018

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2018

w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2018

w sprawie: wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.24.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW  REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2018

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2018

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie prowadzonego przez Gminę Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2018

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.8.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2018

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2018

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2018

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2018 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2018

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie  przetargów nieograniczonych pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2018

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2018

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  odnawialną i w oszczę...

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2018

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2014-2020- typ operacji: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną ...

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2018

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice”.

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2018

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przyrów w związku z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole, Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie  przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa pasa drogowego w miejscowości: Zalesice ul. Nadrzeczna, ul. Kolejowa, ul. Kolejowa za torami, ul. Zielona wraz z budową chodników, na terenie gminy Przyrów".

Zarządzenie Nr Or.0050.2.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.1.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja"