Zarządzenie Nr OR.0050.94.2016

w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Przyrów oraz w jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr OR.0050.93.2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.92.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.91.2016

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek

Zarządzenie Nr OR.0050.90.2016

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.89.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.87.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Przyrów w 2017 roku”

Zarządzenie Nr OR.0050.86.2016

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2017 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.85.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.84.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.83.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.82.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2017 roku"

Zarządzenie Nr OR.0050.81.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.80.2016

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postpowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszcze i obiektu Urzdu Gminy w Przyrowie”

Zarządzenie Nr OR.0050.79.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.78.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.77.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.76.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.75.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.74.2016

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.73.2016

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017

Zarządzenie Nr OR.0050.72.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.13.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 08 lutego 2012 roku w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie Nr OR.0050.71.2016

w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Przyrów poprzez wykonanie nowego planu.

Zarządzenie Nr OR.0050.70.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wola Mokrzeska – Smyków w km 21+250,35 do km 22+960,35”

Zarządzenie Nr OR.0050.69.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.68.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.66.2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2016

w sprawie wprowadzenia zmiany brzmienia § 5 ust. 1 pkt 6 w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz powołania Komisji Socjalnej.

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2016

w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr OR.0050.62.2016

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującej się w magazynie na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2016

w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własnośc Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Część (zadanie) nr 1 - przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów; Część (zadanie) nr 2 – przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów; Część (zadanie) nr 3 - budowa drogi gminnej na długości 620 mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśn...

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2016

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2017 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2016

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2016

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Justyny Pelikan.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2016

w sprawie: powołania Komisji do brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2016

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2016

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszów miesięcznych za najem lokali użytkowych stanowiących podstawę ustalenia stawki wyjściowej do przetargu i konkursu ofert, wchodzących w  skład mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2016

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2016

w sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2016

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego –Programu ,, Rodzina 500 plus”.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2016

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2016

w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw wymiaru i ewidencji podatku od środków transportowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2016

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2016

w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2016

w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2016

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2016

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego –Programu ,, Rodzina 500 plus”.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2016

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego –Programu ,, Rodzina 500 plus”.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2016

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2016

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2016 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2016

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2016 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola oraz publicznych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz powołania Komisji Socjalnej.

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2016

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2016 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2016

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2016

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017