Zarządzenie Nr OR.0050.90.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.89.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2015

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.

Zarządzenie Nr OR.0050.87.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.86.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.85.2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.84.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.83.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.82.2015

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „BURZA 2015” na terenie Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.81.2015

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Zarządzenie Nr OR.0050.80.2015

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Zarządzenie Nr OR.0050.79.2015

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.78.2015

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016

Zarządzenie Nr OR.0050.77.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.76.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.75.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.74.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.65.2015 z dnia 25 września 2015r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr OR.0050.73.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.72.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.71.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr OR.0050.70.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.69.2015

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującej się w magazynie na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.68.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.66.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów Gminy Przyrów” i „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów w latach 2016-2017”

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2015

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2015

w sprawie: określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.62.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych na „Przebudowa i modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2015

w sprawie wprowadzenia zarządzenia porządkowego dotyczącego godzin pracy Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum Gminy Przyrów zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2015

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2015

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2015

w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Przyrów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2015

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Łukasza Ślęzaka

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2015

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2015

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych w zakresie usług odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy w latach 2015-2016.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2015

w sprawie korekty Zarządzenia nr OR.0050.27.2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2015

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Gminy Przyrów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2015

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2015

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2015

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2015

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2015

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Klubowi Sportowemu „Piast” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia terenu sportowego w Przyrowie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-88/2010 Wójta Gminy Przyrów z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2015

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2015 roku.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2015

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2015

w sprawie: zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2015

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał w sprawie:  1. zmiany uchwały Nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów,  2. zmiany uchwały Nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dni z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici...

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2015

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2015

w sprawie: upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydawania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2015

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r.

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2015

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2015

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2015

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015r.

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017