Zarządzenie Nr Or.0050.122.2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2014

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.119.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.118.2014

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr Or.0050.117.2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.116.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.115.2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zarządzenie Nr Or.0050.114.2014

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or.0050.113.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.108.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z realizacją inwestycji

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.111.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.110.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.109.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.108.2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014r. w związku z realizacją inwestycji

Zarządzenie Nr Or.0050.107.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.106.2014

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.105.2014

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.57.2014 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2014

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2014

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sierakowie gmina Przyrów” w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sieraków gmina Przyrów - wyposażenie świetlicy i placu zabaw”

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.67.2012 r. z 10.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2014

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2014

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staropolu na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Staropolu” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”.

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2014

w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Przyrów w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych.

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2014

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2014

w sprawie: aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2014

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2015 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2014

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2014

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2014

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2014

w sprawie udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Zalesice przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach ” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2014

w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz zmiany okresu tajności

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2014

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2014

w sprawie: przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2014

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2014

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sygontka ul. Kościelna, Kopaniny, Zalesice – Wiercica i Wola Mokrzeska ul. Ogrodowa gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2014

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2014

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2014

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa parkingu w Przyrowie oraz przebudowa chodników przy ul. Częstochowskiej w Przyrowie gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2014

w sprawie: upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydawania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie  na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sieraków gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2014

w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.55.2014 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2014

w sprawie wprowadzenia dokumentu "Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy w Przyrowie"

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2014

w sprawie wprowadzenia dokumentu "Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Przyrowie"

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2014

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2014

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi”.

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: "Odnowa i rozwój wsi"

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania, realizowanego przez Gminę Przyrów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie: "Odnowa i rozwój wsi"

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2014

w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze technicznej powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanej podtopieniami na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2014

w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbudowę mostu na drodze Nr 699003 S w Smykowie gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Staropole gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2014

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – dla fragmentu sołectwa Wiercica.

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2014

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2014

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2014

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2014

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2014

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014 r

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2014

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2014

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2014

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiercicy na realizację zadania pn. „Utworzenie sekcji kajakowej przy OSP w Wiercicy łącznie z zakupem kajaków wraz z odpowiednim wyposażeniem” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2014

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrówna realizację zadania pn. „Zadbajmy o siebie-budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Wola Mokrzeska” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

Zarządzenie Nr Or.0050.24.2014

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2014

w sprawie: przyjęcia Planu Komunikacji Projektu II Samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2014

w sprawie: powołania zespołu II samooceny CAF.

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2014

w sprawie: powołania Koordynatora CAF dla dokonania II samooceny

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2014

w sprawie określeniaformy sprawozdań budżetowych przekazywanych do Wójta Gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2014

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2014

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2014 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2014

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2014 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/22/2007 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 000euro

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2014

w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Przyrów oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Wójta Gminy Przyrów oraz organizacje społeczne.

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2014 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2014

w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej sprawowanej w Urzędzie Gminy Przyrów oraz jednostkach organizacyjne podległych Gminie Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup paliw płynnych – benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy ON, olej silnikowy i płyn chłodniczy do samochodu szkolnego i pojazdów jednostek OSP na terenie Gminy Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2014

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2014

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014r.

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2014

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek.

Zarządzenie Nr Or.0050.2.2014

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr Or.0050.1.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2014 do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów”.

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017