Zarządzenie Nr Or.0050.104.2013

w sprawie wdrożenia Systemu do monitorowania oraz analizowania satysfakcji obsługi klienta wraz ze wspomagającym narzędziem IT w Urzędzie Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2013

w sprawie: wprowadzenia:projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2013

  w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2013

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2013

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopaniny, Sieraków, Wola Mokrzeska, Zalesice, Przyrów i Smyków, Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2013

  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014”.

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2013

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2013

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2014.

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”.

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2013

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania systemu kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2013

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującej się w magazynie na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2013

 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013

 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2013

 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2013

 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „MAGNOLIA 2013” na terenie Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2013

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2013

w sprawie: aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy.

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2013

w sprawie:  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów” i „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2013

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do sporządzanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2013

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2013

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2013

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2013/2014”.

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów – modernizacja kotłowni”

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zielona w Przyrowie gmina Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Agnieszki Wiśniewskiej-Nowak.

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2013

w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2013

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2013

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2013

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2013

w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2013

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Pani mgr Marii Stępień.

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2013

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek.

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2013

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy.

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2013

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy.

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2013

w sprawie: szczegółowych procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działające na terenie Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2013

w sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Klubowi Sportowemu „Piast” w Przyrowie na realizację zadania pn. „Wykonanie pomocniczego boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportoworekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.29.2013 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej Gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.29.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej Gmina Przyrów”

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2013

w sprawie: Procedury wyłonienia wykonawców zamówień o wartości wyżej niż 5 tys.PLN netto jednocześnie poniżej 14 000,00 tys. euro netto realizowanych w ramach projektu: Samocena CAF – profesjonalizacja JST – POKL.05.02.01-00-044/12.

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzedu Gminy w Przyrowie na 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.24.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.23.2013

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2013

w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej gminy Przyrów w 2013 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2013

w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2013

w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2013

w sprawie: sprawozdania z wykonania budetu gminy za 2012 rok, sprawozda rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr Or.0050.14.2013

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013r.  

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont domu wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.10.2013

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał w sprawie: 1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów, 2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4. terminu, częstotliwości...

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2013

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeska Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr 0050.8.2013

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 0050.7.2013

w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarębice Gmina Przyrów”.

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2013

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2013

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.2.2013

w sprawie powołania komisji spisowej do przeprowadzenia spisu dokumentów z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej będących w zakresie czynności P. Małgorzaty Janickiej.

Zarządzenie Nr 0050.1.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego w ilości 35 000 litrów w 2013 roku do Urzędu Gminy w Przyrowie”.

Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013