Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/81/08

W sprawie korekty Zarządzenia nr 0151/77/08 z 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/80/08

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/79/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/78/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/77/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/75/08

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2009 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/74/08

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2009 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/73/08

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2009

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/72/08

W sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/71/08

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/70/08

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 387.235 PLN"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/69/08

W sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0151/28/08 z 13 maja 2008r

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/68/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/67/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/08

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/44/08 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/08

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/08

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych, położonych w budynku przy ul. Rynek 17/18 w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/63/08

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2009

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/76/08

W sprawie stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/62/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/61/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/60/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/08

W sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych położonych w budynku w Przyrowie ul. Rynek 17/18

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/08

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/08

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/08

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi wojewódzkiej DW793 ul. Św. Anny w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/52/08

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych i modernizację drogi dojazdowej do pól

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/51/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/08

W sprawie przekazania w użytkowanie jednostkom OSP samochodów pożarniczych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/08

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/08

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja drogi dojazdowej do pól Knieja-Kopaniny"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/08

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/08

W sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Zalesicach

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/08

W sprawie wprowadzenia procedury windykacji nale?ności cywilnoprawnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/08

W sprawie wprowadzenia zmiany w instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/08

W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/08

W sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/08

W sprawie ustalenia planu kont budżetu Gminy Przyrów, jednostki budżetowej Urząd Gminy Przyrów, oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez organ podatkowy Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/34/08

W sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/08

W sprawie korekty Zarządzenia Nr 0151/21/2008 z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/08

W sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej, związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/08

W sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/08

W sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/08

W sprawie ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/08

W sprawie wprowadzenia wydruków komputerowych dotyczących księgowości podatkowej i sporządzania dokumentacji dotyczącej wynagradzania w Urzędzie Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/08

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/08

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/19/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/08

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/36/07 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/08

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/08

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/08

W sprawie przekazania Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach samochodu pożarniczego STAR A200- nr rejestracyjny SCZ65CA oraz Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiercicy samochodu STAR 29GBM - nr rejestracyjny CZP012B

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/08

W sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/08

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/9/08

W sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/8/08

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/7/08

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/6/08

W sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/5/08

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2008 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/4/08

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2008 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/3/08

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2008 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/2/08

W sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/1/08

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakupu paliw - olej napędowy i benzyna bezołowiowa" oraz "Dostawa oleju opałowego lekkiego" w roku 2008

Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009