Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Gmina Przyrów z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20.
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez tel. 502740777 lub e-mail: iod@przyrow.pl.
 3. Rejestracja obrazu jest realizowana w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 5. Nagrania obrazu realizowane za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający miesiąca od dnia nagrania.
 6. Odbiorcami danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego mogą być:
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Wchodząc w obszar objęty monitoringiem, godzisz się na rejestrację wizerunku.