Ogłoszenie o możliwości konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Pr...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok”.

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały  Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10.03.2015 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruc...

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gm...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się  z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok"

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne na temat projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały  Nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, zmiany uchwały Nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści...

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju Gminy Przyrów

Konsultacje w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami ko...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ust...

Konsultacje w sprawie uchwalenia aktów prawa miejscowego dotyczących gosp...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Konsultacje społeczne związane z uchwaleniem aktów prawa miejscowego w za...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia szczegółowego sposobu i zakresu ś...

Konsultacje dotyczące wymagań związanych z uzyskaniem zezwolenia na opróż...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. Projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.