główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów - I aktualizacja

Załączniki:
Treść ogłoszenia 277 KB
artykuł nr 2

XIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 26 czerwca (piątek) 2020 roku o godz. 11:00 XIV sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu XIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
  1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019 – zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506);
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2019 rok.
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu;
  3. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2019 rok.
 11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przyrów instrumentem płatniczym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2020/2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Stawki”.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.
artykuł nr 3

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Przyrów, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych na terenie Gminy Przyrów w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Przyrowie; ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

artykuł nr 4

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Przyrów

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej na potrzeby gospodarstwa rybackiego „Pstrąg” (wylęgarni i odchowalni pstrąga) w Sygontce, ul. Leśna”, które realizowane będzie na dz. ewid. nr 226, obręb Sygontka, gmina Przyrów, województwo śląskie.