II sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 29 grudnia 2018 roku o godz. 9,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  na lata 2019-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/202/18 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy
  w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 16. Przedstawienie planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Informacja

dot. wsczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie

dot.: podania do publicznej wiadomościharmonogramu dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów - przedłużenie terminu przyjmowania deklaracji

Wójt Gminy Przyrów uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania deklaracji mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących udziału w przedsięwzięciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2018 roku.

Deklaracje wraz z oświadczeniem zależy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie, II piętro, pokój nr 16.

Załączniki
Deklaracja udzału w Programie   146.528 KB
Oświadczenie strony   167.349 KB

INFORMACJA

Wójt Gminy Przyrów informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony w budynku przy ul. Rynek 17 w miejscowości Przyrów, gm. Przyrów.

OGŁOSZENIE PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Przyrowie

Obwieszczenie

dot.: podania do publicznej wiadomości zmienionego harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie

Obwieszczenie

dot.: podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 30 oraz 31

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie pełni dyżur w dniu 20 października 2018 roku w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w dniu 21 października 2018 r., od godz. 7:00.

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

XXVII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 19 października 2018 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXVII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Podsumowanie kadencji Rady Gminy 2014 - 2018.
 5. Sprawy różne.
 6. Komunikaty i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.57.2018.RK1.8 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów"

Obwieszczenie

dot. podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 38.

Obwieszczenie

dot. podania do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „KNIEJA” w Złotym Potoku.

Obwieszczenie

dot. podania do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Przyrów ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przyrów, położonego w Przyrowie ul. Rynek 17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w referacie finansowym ds. rozliczeń gotówkowych (kasy urzędu) i bezgotówkowych

Petycja

Petycja - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - Zmieniajmy Gminy na Lepsze"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

dotyczy: przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 12 w Leśnictwie Julianka”.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Gmina Przyrów przystępuje do realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”

W ramach Programu Gmina Przyrów zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planuje się, że Program będzie realizowany w latach 2018-2021 w zależności od pozyskanych środków.

Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których:

 • nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 • przed 2020 r. nie zostanie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków (obszary poza aglomeracją).

Warunkiem koniecznym do udziału w Programie będą:

 • złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji przystąpienia do projektu,
 • przekazanie Gminie Przyrów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu,
 • odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne określone na podstawie badań geologicznych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie do:

 • zabezpieczenia 10% środków niezbędnych do realizacji zadania,
 • utrzymania wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w ruchu oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, m. in. kosztów energii elektrycznej, kosztów usuwania osadów i innych,
 • zachowania i utrzymania trwałości inwestycji przez okres min. 5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych.

Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przyrów a właścicielami nieruchomości. Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami – pokój nr 14, I piętro budynku Urzędu Gminy Przyrów, tel. 34 3554120 wew. 39 i 40, gdzie można uzyskać wzory dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w programie (deklaracja, oświadczenie).

Wzory dokumentów dostępne są również na stronach internetowych Gminy Przyrów:

Deklaracje wraz z oświadczeniem przyjmowane będą od mieszkańców w terminie do 10.11.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów, II piętro, pokój nr 16.

Treść „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów” stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/189/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 września 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 28 września 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXVI sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za wysokie wyniki w nauce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Przyrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28.03.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 18 września 20...

o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyrowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 września 2018 roku

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2018 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o wydaniu postanowienia nr R.o.6220.2.77.2017.2018 z dnia 3 września 2018r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów”

Zawiadomienie i informacja o prowadzonym postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi gminnej w miejscowości Sygontka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze   inspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oc...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 12 w Leśnictwie Julianka” na środowisko

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok

Obwieszczenie

w sprawie wpływu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/12, obręb Wola Mokrzeska położonej w gm. Przyrów.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

XXV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 20187 r. poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2017.
 7. Zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na obszarze Gminy Przyrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 12. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/176/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/180/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej
  im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2017 rok.
 21. Komunikaty i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Wola Mokrzeska

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2018 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie: sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącego  załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or 0050. 28 .2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 kwietnia  2018 roku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi leśnej pożarowej nr 12 w Leśnictwie Julianka"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2017

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

Dotyczy: obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów".

Zarządzenie Nr Or 0050.28.2018 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie: wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA

Urząd Gminy w Przyrowie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Przyrowie Nr XXIII/185/2018 z dnia 28.03.2018 roku, jest możliwość skorzystania przez właścicieli zwierząt domowych (psów i kotów) z terenu gminy Przyrów, z dofinansowania do zabiegów sterylizacji samic i kastracji samców tych zwierząt, w kwocie 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 100 złotych brutto na 1 zwierzę domowe.

Dofinansowanie przysługuje właścicielowi psów i kotów do 2 sztuk zwierząt rocznie.

Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać imienną fakturę od lekarza weterynarii wykonującego zabieg oraz wypełnić załączony wniosek i oświadczenie.

Uchwała Nr XXIII/183/2018 Rady Gminy Przyrów

w sprawie podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania

Uchwała Nr XXIII/182/2018 Rady Gminy Przyrów

w sprawie podziału Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów

XXIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z dnia 15 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019 dla gminy Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 10. Zapoznanie ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów do roku 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Przyrów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przyrów na obwody głosowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Przyrów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2018 rok”.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIK...

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

USUWANIE AZBESTU W GMINIE PRZYRÓW W 2018 r

Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu), że Gmina Przyrów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący dofinansowania zadań z zakresu utylizacji azbestu w 2018 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę.

Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez urząd w drodze przetargu.
Zadanie będzie obejmować koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać w terminie od 01 MARCA do 31 MARCA 2018 roku w Urzędzie Gminy Przyrowie, pokój Nr 16 - sekretariat.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kolorowe zdjęcie zdemontowanego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Wzory wniosków do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów www.przyrow.pl oraz w pokoju nr 14 w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie (tel.34/3554120;23 wew. 40).

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Konsultacje społeczne

w zakresie  projektu Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia  03 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. z tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dowodu. W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada obecnie blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw świadczeń wychowawczych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia Nr 6220.2.64.2017.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku uchylającego postanowienie Nr 6220.2.6.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku określające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowym

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Zakładzi...

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego.