główna zawartość
artykuł nr 26

XIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu  23 czerwca 2017 roku o godz. 13,00  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016.
 7. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ulicy Leśnej w miejscowości Sygontka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego w miejscowości Zalesice
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
artykuł nr 27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ Odbudowie urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica nr 123 gm. Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej”

artykuł nr 28

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu innowacyjnego zakładu przerobu i odzysku odpadów zawierających surowce wtórne i punktu zbierania odpadów w tym złomu" zlokalizowanego na obszarze gminy Przyrów w obrębie Wiercica.

artykuł nr 30

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy  Przyrów. Przez ostatnie  kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem w związku z powyższym zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu. Mieszkańcy mogą ocenić efekt naszych działań poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag do dnia 15.05.2017r.