główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

artykuł nr 12

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok"

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 25 września 2017 r. w formie:
• pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
• telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
• za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
• pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.

artykuł nr 13

XX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu  13 września 2017 roku o godz. 13:30  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
artykuł nr 14

POSTANOWIENIE

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica 123 gm Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej (MEW)"

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka