Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

XXII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 15 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 13,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych gminy Przyrów na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Zawiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu w dniu 15 listopada 2017 roku  Nr R.o.6220.2.12.2017 dotyczącym podjęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów” w miejscowości Zalesice.

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Zawiadamienie o rozpoczęciu procedury udziału  społeczeństwa w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna  instalacja prądotwórcza  Zielony Przyrów” w miejscowości  Zalesice 

Roczny Program współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok

Informacja Wójta Gminy Przyrów o dotacji z budżetu JST - AKTUALIZACJA

Załączniki
Informacja Wójta Gminy Przyrów   78.659 KB

XXI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 03 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXI sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.51.2017 z dnia 16 paździe...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Dot. postępowania  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  stacji bazowej  telefonii komórkowej PLAY o numerze  CZE2018_A”

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.51.2017

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok"

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 25 września 2017 r. w formie:
• pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
• telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
• za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
• pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.

XX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje
w dniu 13 września 2017 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

POSTANOWIENIE

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Odbudowa urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica 123 gm Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej (MEW)"

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.7820.51.2017

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2017 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2017 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2017 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze CZE2018_A" zlokalizowanej na obszarze gminy Przyrów w obrębie: Stanisławów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gm. Przyrów

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "Uruchomieniu innowacyjnego zakładu przerobu i odzysku odpadów zawierających surowce wtórne i punktu zbierania odpadów w tym złomu"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna instalacja prądotwórcza Zielony Przyrów” zlokalizowaną na obszarze gminy Przyrów w obrębie: Zalesice

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

XIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 13,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016.
 7. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy ulicy Leśnej w miejscowości Sygontka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego w miejscowości Zalesice
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na „ Odbudowie urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece Wiercicy w m. Wiercica nr 123 gm. Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej”

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu innowacyjnego zakładu przerobu i odzysku odpadów zawierających surowce wtórne i punktu zbierania odpadów w tym złomu" zlokalizowanego na obszarze gminy Przyrów w obrębie Wiercica.

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów. Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem w związku z powyższym zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu. Mieszkańcy mogą ocenić efekt naszych działań poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag do dnia 15.05.2017r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

Wójt Gminy Przyrów ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Przyrów, położonego w Przyrowie ul. Rynek 17.

Informacja Wójta Gminy Przyrów o dotacji z budżetu JST - AKTUALIZACJA

Załączniki
Informacja Wójta Gminy Przyrów   444.359 KB

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica

Ogłoszenie o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska

XVIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 29 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla którego Gmina Przyrów jest organem prowadzącym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie, dla której Gmina Przyrów jest organem prowadzącym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Przyrów przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2017 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2017 – 2020.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 15. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za 2016 rok.
 16. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2016.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Przyrowie zatrudni od dnia 03 kwietnia 2017 roku pracownika na stanowisko KIEROWCA AUTOBUSU.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o nadesłanie podania na adres Urzędu, bądź kontakt telefoniczny pod nr (34) 3554120 – 123.

USUWANIE AZBESTU W GMINIE PRZYRÓW W 2017 r

Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu), że Gmina Przyrów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący dofinansowania zadań z zakresu utylizacji azbestu w 2017 roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę.

Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez urząd w drodze przetargu.

Zadanie będzie obejmować koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów

azbestowych, nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać w terminie od 01 MARCA do 31 MARCA 2017 roku w Urzędzie Gminy Przyrowie, pokój Nr 16 - sekretariat.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kolorowe zdjęcie zdemontowanego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.

Wzory wniosków do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów www.przyrow.pl oraz w pokoju nr 14 w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie (tel.34/3554120;23 wew. 40).

Załączniki
Wniosek o usunięcie azbestu w 2017 roku   83.015 KB

Informacja

Na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy Przyrów w dniu 14 lutego 2017  r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

XVII - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 15,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XVII – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Komunikaty i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu fragmentarycznej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów o dotacji z budżetu JST

Załączniki
informacja Wójta Gminy Przyrów   449.405 KB

XVI - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz. 11,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XVI – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
 5. Komunikaty i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej"

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PRZYRÓW ZAPRASZA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI POSESJI
ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA KOTŁY
EKOLOGICZNE, MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH LUB PANELI SOLARNYCH, NA
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU WE WSPÓLNYM WNIOSKOWANIU DOFINANSOWANIA TAKIEGO ZADANIA.
SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 26 STYCZNIA (CZWARTEK) 2017 ROKU:

 • W SALI OSP W PRZYROWIE O GODZ 12:00
 • W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESICACH O GODZ. 15:00
 • W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI MOKRZESKIEJ O GODZ. 17:00.

W KAŻDYM SPOTKANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ MIESZKAŃCY WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD DOGODNYCH DLA NICH GODZIN.

Załączniki
Ogłoszenie   80.959 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2017 roku.