XV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2017-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wspomagającego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, rozliczenia i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyrów.
 21. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 22. Komunikaty i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Pismo Starosty Częstochowskiego

w sprawie cofnięcia decyzją o znaku OS.6341.54.2015.IV.28 pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wiercicy dla potrzeb małej elektrowni wodnej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Smykowie gm. Przyrów

XIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 26 października 2016 roku o godz. 8,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XIV sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Informacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Ocena realizacji zadań społeczno-gospodarczych i budżetu za I półrocze 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyrów, i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, rozliczenia, trybu i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów Przez podmioty nienależące
  do sektora finansów publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Komunikaty i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie Wójta Gminy Janów o zebranych dokumentach i materiałach do ...

dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej"

Decyzja administracyjna Starosty Częstochowskiego Nr 1027/2016

zezwalająca na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Staropole

Wójt Gminy Przyrów ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przyrów, położonego w Przyrowie ul. Rynek 17

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2016 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o możliwości konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 20 września 2016 r. w formie:

 1. pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
 2. telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
 3. za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
 4. pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole.

Zarządzenie Nr Or 0050.49.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 sierpnia 201...

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr Or 0050.48.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 sierpnia 201...

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszów miesięcznych za najem lokali użytkowych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekscie transgranicznym dla przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

Pismo w sprawie odwołania od decyzji cofającej pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Wiercicy dla potrzeb małej elektrowni wodnej w Smykowie, gmina Przyrów

Załączniki
Załącznik   449.821 KB

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2016 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska

XIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 08 lipca 2016 roku o godz. 8,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Przyrów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Przyrów na lata 2016 – 2018.
 14. Komunikaty i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap II uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej".

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

w sprawie wydania decyzji o cofnięciu zakładowi prowadzącemu małą elektrownię wodną w Smykowie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 16.11.2006 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa"

XII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 07 czerwca 2016 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XII sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu XI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
  i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów
  za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Przyrowie za 2015 rok.
 12. Zapoznanie z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Przyrów na lata 2016-2017.
 14. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2015.
 15. Komunikaty i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa".

Nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS Przyrów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Informacja o wykonaniu budżetu w 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW

w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Zarębice, Bolesławów gmina Przyrów"

Otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor do spraw wymiaru i ewidencji podatku od środków transportowych

USUWANIE AZBESTU W GMINIE PRZYRÓW W 2016 r

Uprzejmie informujemy mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu), że Gmina Przyrów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący dofinansowania zadań z zakresu utylizacji azbestu w 2016 roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę.

Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez urząd w drodze przetargu. Zadanie będzie obejmować koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Przyrowie, pokój Nr 16 - sekretariat.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kolorowe zdjęcie zdemontowanego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres

Wzory wniosków do wypełnienia można pobrać poniżej lub w pokoju nr 14 w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie (tel. 34/3554120;23 wew. 40).

Załączniki
Wniosek o usunięcie azbestu   83.288 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów

w sprawie wyjaśnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zapisów zawartych w postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną".

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie wyjaśnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, zapisów zawartych w postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach Zarębice, Bolesławów"

Wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice, w Gminie Przyrów.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

w sprawie sprostowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oczywistej omyłki zaisttniałej w postanowieniu uzgadniającym warunki rea;izacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach Zarębice, Bolesławów"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole" z 8 sstycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie uzupełnienia zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole", wydanej 8 stycznia 2016 r., na wniosek inwestora z 25 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie uzupełnienia zapisu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa"

XI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 04 lutego 2016 roku o godz. 14,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XI sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu IX i X sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2016 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla działań Wójta Gminy Przyrów w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia województwa częstochowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
 18. Zapoznanie z informacją o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów za rok 2015.
 19. Zapoznanie z Informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za 2015 rok.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2016 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Janów

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną, zlokalizowanej w Zarębicach, gmina Przyrów."

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole."

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Zarębice, Bolesławów"