Obwieszczenie Wójta Gminy Janów

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną", zlokalizowanej w Zarębicach, gmina Przyrów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Zarębice, Bolesławów"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozwolenia wodnoprawnego na: - modernizację rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 786 od 21+200km Wola Mokrzeska do 22+906km, koniec miejscowości Smyków, gm Przyrów, - szczególne korzystanie z wód, jakim jest odprowadzanie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 786

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w Gminie Przyrów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 07 grudnia 2015 roku o godz. 13,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy IX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu VII i VIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Dotyczy przedwsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYRÓW

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska

Zawiadomienie o zwołaniu VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 27 października 2015 roku o godz. 14,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy VIII – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów
  nr IV/17/2015 z 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 5. Komunikaty i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów”.

Decyzja Wójta Gminy Przyrów

w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów na podstawie uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 195/XXIX/2014 z dnia 14.11.2014 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 23 września 2015 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy VII sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu V i VI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Informacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, rozliczenia i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Przyrów Przez przedmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji „Przyrów”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/III/03 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok.
 18. Ocena realizacji zadań społeczno - gospodarczych i budżetu za I półrocze 2015 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie konserwacji rzeki Wiercicy w km 11+936 – 13-120  w m. Aleksandrówka i Przyrów gm. Przyrów”

Konsultacje społeczne

w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok 

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Przyrów stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia  pod nazwą : „ Wykonanie  konserwacji rzeki Wiercicy w km 11+936 - 13+120 w miejscowości Aleksandrówka i Przyrów”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu konserwacji rzeki Wiercica w km 11+936 ; 13+120 m. Aleksandrówka i Przyrów gm. Przyrów gmina Przyrów”.

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy   zwołuje w dniu 09 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy V sesję Rady Gminy w Przyrowie

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY PRZYRÓW

Gmina Przyrów planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wójt Gminy Przyrów podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na: pakowaniu, odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.   

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca postępowania w spra...

Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wątpliwości związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Mokrzeska oraz terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Przyrów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Przyrów, położonych w obrębie wsi Staropole przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 2 lat

Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Przyrów podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiących własność gminy Przyrów, położonych w obrębie wsi Zarębice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 29 lat i 11 miesięcy.

Postanowienie i obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w K...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole, Bolesławów"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną" w miejscowościach Zarębice i Bolesławów.

Informacja Wójta Gminy Janów

Informacja w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną"

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy   zwołuje w dniu 10 marca 2014 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy IV sesję Rady Gminy w Przyrowie

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów,
 2. zmiany uchwały Nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin konsultacji na dzień 20 luty 2015 roku, a termin zakończenia na dzień 02 marca 2015 roku.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do w/w projektów uchwał za pomocą:

 1. fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,
 2. e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,
 3. pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji kontroli pojazdów wraz z serwisem elektroniki pojazdowej oraz sklepem motoryzacyjnym i zapleczem socjalnym w Przyrowie przy ul. Piaski dz. 1518/1"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2015 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE- sprostowanie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie w związku  z ogłoszeniem  naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie,informuje: oferty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego GOPS Przyrów” w terminie do dnia 05.02.2015 r. do godz. 15.30  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie ul. Częstochowska 7,...

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przyrów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Woli Mokrzeskiej  gm. Przyrów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przyrów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Woli Mokrzeskiej  gm. Przyrów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji kontroli pojazdów wraz z serwisem elektroniki pojazdowej oraz sklepem motoryzacyjnym i zapleczem socjalnym w Przyrowie ul. Piaski dz. nr 1518/1 ”.