Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki
Wykaz   78.091 KB

II sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e

w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy II sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu I sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2015-2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 12. Ustalenie planów pracy Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy na
  2015 rok.

 13. Komunikaty i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki
Wykaz nieruchomości   75.146 KB
Zarządzenie Nr Or 0050. 114 .2014   54.146 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy wiatrowej składającej sie z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastruktura techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Bolesławów, Staropole.

Załączniki
Obwieszczenie   199.171 KB

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)
zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Przyrów działań w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Przyrów.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Przyrów pomocy żywnościowej w okresie:
grudzień 2014 - styczeń 2015.
Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, muszą
spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej
wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.:
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO
PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej
artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie
2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych
o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowanie
3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/
Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 12 grudnia 2014 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: biuro@bzczestochowa.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47A
42-217 Częstochowa
Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminy.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2014.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński
Przyrów, dnia 5 grudnia 2014 r.
Załączniki
Wzór wniosku 1   92.500 KB
Wzór wniosku 2   163.958 KB

XXIX sesja Rady Gminy w Przyrowie


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. )

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e

w dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXIX sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie

Postanowienie  o nałożeniu  obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko i konieczności  sporządzenia raportu  dla planowanego przedsięwzięcia “ Budowa elektrowni wiatrowej  składającej się  z turbiny wiatrowej  o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną oraz stacja elektroenergetyczną”. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  stwierdzającego obowiązek  przeprowadzenia  o...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Woli Mokrzeskiej  gm. Przyrów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Woli Mokrzeskiej  gm. Przyrów

Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Julianka gmina Przyrów"

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną"

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole, Bolesławów"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Powiadomienie

XXVIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. )


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 19 września 2014 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu XXVII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Prezentacja przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju tj. informacji o zrealizowanych projektach w gminach członkowskich i osiągniętych rezultatach.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 182/XXVII/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK1-Częstochowa-Srocko-Małusy Wielkie-Kobyłczyce-Żuraw-Lipnik-Zalesice-DW793”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przystanków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyrów na lata 2014 – 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
na 2015 rok.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informuję, że w dniu 02 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 230/6, 230/12.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Informacja

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem:


„Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok”.


Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 8 września 2014 r. w formie:

 • pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
 • telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
 • za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

  Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.
Załączniki
Projekt   86.294 KB
Informacja o wynikach konsultacji   52.386 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną” zloka izowaną na obszarze gminy Przyrów w obrębie: Zarębice, Bolesławów

Ogłoszenie

WÓJT GMINY PRZYRÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przyrowie gm. Przyrów

XXVII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. )

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXVII sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu XXVI sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 5. Interpelacje i wnioski radnych.

 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe".

 7. Podjęcie Uchwały sprawie przyjęcia do realizacji jako partner Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów projektu pn. Popatrzmy w przyszłość w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie IX.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku WND-POKL.09.01.02-24-062/14.

 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Modernizacja ciągu drogowego DK1-Częstochowa-Srocko-Małusy Wielkie-Kobyłczyce-Żuraw-Lipnik-Zalesice-DW793”.

 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów

 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2013 rok.

 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2013 rok.

 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013”

 14. Komunikaty i wolne wnioski.

Konkursy

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Z okazji Święta Plonów w 2014 roku organizowane są gminne i powiatowe konkursy pn.

„Estetycznie zagospodarowana zagroda wiejska” i
„Przodujący producent rolny”

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych właścicieli posesji z terenu Gminy Przyrów do zgłaszania swoich zagród do konkursu w dwóch kategoriach:
- zagrody gospodarskie – gospodarstwa posiadające zwierzęta gospodarskie,
- pozostałe zagrody bez zwierząt gospodarskich

Prosimy również o zgłaszanie się producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą z terenu Gminy Przyrów.

Formularz karty zgłoszenia do konkursu „Estetycznie zagospodarowana zagroda wiejska” znajduje się poniżej.

Formularz karty zgłoszenia do konkursu „Przodujący producent rolny” znajduje się poniżej.

TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2014 ROKU.Karty należy złożyć w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Przyrów pok.14.


Wójt
mgr inż. Robert Nowak

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PRZYRÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  gruntu wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonej w Zalesicach  gm. Przyrów  

Informacji dotycząca możliwości składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu.

Załączniki
Informacja   74.092 KB
wzór wniosku   28.284 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz.267 z późniejszymi zmianami), w związku z art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m, że w dniu 07.05.2014 roku na wniosek Pełnomocnika Pana Ryszarda Hulboj zam. ul. Jana Kiepury 42B, 42-200 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowa urządzeń wodnych siłowni wodnej na rzece w Wiercicy w m. Wiercicy nr 123 gm. Przyrów, z przeznaczeniem do napędu urządzeń małej elektrowni wodnej (MEW)”.

Załączniki
Zawiadomienie   57.121 KB
Karta informacyjna- formularz A   54.495 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. )


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 08 maja 2014 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXVI sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu XXV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyrów na lata 2014 – 2018.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania pisowni ulicy Świętej Anny
w miejscowości Przyrów gm. Przyrów.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa.
9. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Przyrów.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – dla fragmentu sołectwa Wiercica.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów.
16. Komunikaty i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.61 § 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) oraz stosownie  do art.71, art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227)  zawiadamiam, że w dniu 18.03.2014 roku...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013

Załączniki
Sprawozdanie   72.895 KB

Informacja

Informacja   dotyczącą uruchomienia punktu  obsługi  rolników  w zakresie przyjmowania  wniosków o dopłaty obszarowe w Starostwie  Koniecpolu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

XXV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PRZYRÓW z w o ł u je

w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 12 - tej

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przyrowie XXV sesję Rady Gminy.Zasadniczym tematem obrad będzie :

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.


Zainteresowanych tematem mieszkańców gminy zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

Konsultacje społeczne

Obwieszczenie

  Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- dla fragmentu sołectwa Wiercica.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów o przyjęciu dokumentu p.n. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

Informujemy, iż wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego na podstawie faktur VAT (za okres od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r.) składa się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014 r.
Ponadto informuję, że w sierpniu 2014 r. w ramach rocznego limitu za 2014 r. będzie można złożyć wniosek w drugim terminie o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego w okresie od 01.02.2014 r. do 31.07.2014 r.

Załączniki
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego   605.055 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2014 roku.

XXIV sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. )


Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz. 11 - tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XXIV sesję Rady Gminy w Przyrowie


z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie Protokołu XXIII sesji Rady Gminy
4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej
5. Interpelacje i wnioski radnych
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
13. Komunikaty i wolne wnioski
14. Zakończenie obrad

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały Nr 110/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 1. zmiany uchwały Nr 109/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin konsultacji na dzień 03 stycznia 2014 roku, a termin zakończenia na dzień 12 stycznia 2014 roku.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do w/w projektów uchwał za pomocą:

 1. fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,

 2. e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,

 3. pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu)