XXIII sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  z w o ł u j e  w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 12 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXIII sesję Rady Gminy w Przyrowie  

XXII, nadzwyczajna, sesja Rady Gminy w Przyrowie.

XXII, nadzwyczajna, sesja Rady Gminy w Przyrowie.

XXI Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  zwołuje w dniu 27 września 2013 roku o godz. 12 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXI sesję Rady Gminy w Przyrowie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości g...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zarębicach gm. Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości g...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Staropolu gm. Przyrów.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z zespołu turbin wiatrowej składającej się z zespołu turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia- budowa elektrowni wiatrowej.

Nowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędoweg...

Nowy formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Protokół z zakończenia przebiegu konsultacji społecznych.

Protokół z zakończenia przebiegu konsultacji społecznych Projektów uchwał w sprawie:

· uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów,
· określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Załączniki
Protokół   29.284 KB

Zamknięcie drogi Przyrów- Drochlin

 W związku z przebudową drogi powiatowej Przyrów- Drochlin od dnia 24 lipca br., droga ta zostanie zamknięta w miejscowości Przyrów oraz Podlesie. Objazd będzie poprowadzony zgodnie z załącznikiem.

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  z w o ł u j e w dniu 22 lipca 2013 roku o godz. 14 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie.  

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów,

  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin konsultacji na dzień 5 lipca 2013 roku, a termin zakończenia na dzień 15 lipca 2013 roku.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do w/w projektów uchwał za pomocą:

  1. fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,

  2. e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,

  3. pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   75.475 KB

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wyniki postępowania na wykonanie usługi „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przyrów”

XIX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  z w o ł u j e w dniu 14 czerwca 2013 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XIX sesję Rady Gminy w Przyrowie

Badania rolne

Od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku na obszarze całego kraju zostaną przeprowadzone badania: Badanie struktury gospodarstw rolnych; Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Przyrowie informuje, że w dniu 17 maja 2013 roku w godzinach od 800 - 1500 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. telewizorów, odbiorników radiowych, komputerów, chłodziarek, zamrażarek, lodówek, urządzeń grzejnych, wentylatorów elektrycznych itp. przez firmę EKO-PUNKT.
Prosimy o wystawienie zużytego sprzętu przeznaczonego do odbioru przed posesję o godz. 800 w dniu 17 maja 2013 roku.

Sprzęt wystawiony przed posesję zostanie odebrany.
Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

OGŁOSZENIE

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM...

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów zatwierdzonego Uchwałą Nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Załączniki
Formularz deklaracji   465.675 KB

XVIII Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  z w o ł u j e w dniu 28 marca 2013 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XVIII sesję Rady Gminy w Przyrowie.  

XVII Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Przewodniczący Rady Gminy  z w o ł u j e w dniu 15 marca 2013 roku o godz. 11 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XVII sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Konsultacje społeczne nt. projektów uchwał

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. Projektu uchwały w sprawie:
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 marca 2013 roku, a termin zakończenia na dzień 14 marca 2013 roku.


Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie
swoje uwagi do w/w projektu uchwały za pomocą:
1) fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,
2) e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7,
42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu)

Konsultacje społeczne nt. projektów uchwał

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne
nt. projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów,


2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz.1536 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/XXXI/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 4 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał wyżej wymienione.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Gminy Przyrów w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 marca 2013 roku, a termin zakończenia na dzień 14 marca 2013 roku.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do w/w projektów uchwał za pomocą:

1) fax-u, na nr (34)3554120;23 wew.21,
2) e-maila, na adres przyrow@przyrow.pl ,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7,
42-248 Przyrów (decyduje data wpływu do Urzędu)

Wynik otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku z dnia 26 lutego 2013 r.

Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.

W związku z wejściem w życie w dniu 31.12.2012 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2013 roku

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy postępowania prowadzonego na dostawę paliw - bezgotówkowy zakup paliw w 2013 roku.

Obwieszczenie

dotyczy zawiadamienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Mokrzeska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 08.02 – 11.03.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, w godz. od 08.00 do 14.00

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Informujemy, iż wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego na podstawie faktur VAT (za okres od 01.09.2012 r. do 31.01.2013 r.) składa się w terminie od 01.02.2013 do 28.02.2013 r.
Ponadto informuję, że w sierpniu 2013 r. w ramach rocznego limitu za 2013 r. będzie można złożyć wniosek w drugim terminie o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.

XVI Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Załączniki
Zawiadomienie   124.379 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów"

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   41.035 KB