Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wydaniu postępowania o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów-Drochlin na odcinku od miejscowości Przyrów do miejscowości Bolesławów"

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy  zwołuje w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy IX sesję Rady Gminy w Przyrowie

Karta informacyjna

Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096S Przyrów-Drochlin na odcinku od m. Przyrów do m. Bolesławów"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów- Drochlin na odcinku od m. Przyrów do m. Bolesławów".

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Gmina Przyrów informuje, że o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie usługi "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011-2011"

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 10 listopada 2011 roku o godz. 10- tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy VIII sesję Rady Gminy w Przyrowie

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Przyrów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem "Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2012 - 2014"

Informacja

Informacja o przyjęciu Uchwały Nr 46/VII/2011 rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2011r w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Projekt Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Przyrów

Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przyrów na lata 2011 - 2032

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji urządzeń infrastruktury technicznej: linii światłowodowej, sieci telefonicznej w rejonie drogi gminnej w miejscowości Wiercica

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji urządzeń infrastruktury technicznej obejmującej linię światłowodową i sieć telefoniczną udowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy gmina Przyrów

V Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy w Przyrowie

Informacja o wyborach ławników

Informujemy że dnia 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radom Gmin kandydatów na ławników sądowych

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przyrowie

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   29.801 KB

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Przyrowie

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   29.759 KB

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji złoża torfu SMYKÓW w m. Smyków gmina Przyrów"

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Woli Mokrzskiej.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   42.062 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wydaniu postanowienia Wójta Gminy Przyrów stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa komory suszarni do tarcicy TYP AKS-2/40 wraz z kotłownią i urządzeniami sterującymi w Knieji na działce 42/8".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2011 roku