główna zawartość
artykuł nr 1

X sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 roku o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy X sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu VIII i IX – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.
 5. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów  za wysokie wyniki w nauce.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 8. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
 13. Komunikaty i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

dotyczy postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, na:

 1. Usługę wodną obejmującą piętrzenie w okresie całego roku wód rzeki Wiercicy na jazie ruchomym w km 8+190 w Smykowie, gm. Przyrów do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP=228,73 m n.p.m.,
 2. Usługę wodną obejmującą korzystanie z wód rzeki Wiercicy do celów energetyki wodnej poprzez pobór zwrotny spiętrzonych jazem wód rzeki Wiercicy na turbinę małej elektrowni wodnej w okresie całego roku w ilości Qi= 1,50 m3/s.
artykuł nr 4

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie udziału w ”Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”

W związku z zamiarem złożenia wniosku o otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla realizacji ”Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023”, Wójt Gminy Przyrów zaprasza mieszkańców Gminy Przyrów, którzy złożyli deklaracje udziału w przedsięwzięciu dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7 – sala konferencyjna, I piętro.

Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia i regulamin realizacji Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele firm – potencjalni Wykonawcy, którzy zaprezentują swoje oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów znajdują się w uchwałach w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” i w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przyrów na dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w Regulaminie realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na lata 2019 i 2020 dostępnych na stronie BIP Urzędu Gminy Przyrów.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH