Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środo...

dot.: przedsięwzięcia polegającego na „ZWIĘKSZENIU LICZEBNOŚCI STADA BYDŁA MLECZNEGO I MIĘSNEGO DO POZIOMU PRZEKRACZAJĄCEGO 40 DJP, JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 60 DJP” zlokalizowanego na terenie gminy Przyrów

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 r., statystycznej liczbie uczniów

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY PRZYRÓW W 2019 ROKU

Uprzejmie informujemy mieszkańców posiadających zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu), że Gmina Przyrów planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący dofinansowania zadań z zakresu utylizacji azbestu w 2019 roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, WFOŚiGW w Katowicach podpisze z Gminą stosowną umowę. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie firma wybrana w drodze przetargu.

Zadanie będzie obejmować koszty pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie będzie natomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać w terminie od 18 LUTEGO do 29 MARCA 2019 roku w Urzędzie Gminy Przyrów, pokój Nr 16 - Sekretariat.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz opisem zawierającym dokładny adres,
 • informację o wyrobach zawierających azbest,
 • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 • w przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wzory wniosków do wypełnienia znajdują się poniżej oraz w pokoju nr 14 w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie - tel. (34)3554120 - 23 wew. 40.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

III sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 04 lutego 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy III sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów
  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały n IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 12. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za rok 2018.
 13. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Przyrów za rok 2018.
 14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę
  w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 17. Komunikaty i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Obwieszczenie

dot.: podania do publicznej wiadomości harmonogramu dodatkowych polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć do Wójta w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r., producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w budynku Urzędu Gminy Przyrów w pokoju nr 12 lub 16.
Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku;
 • dokument kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła za rok 2018.

Realizacja wniosków nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2018 r., poz. 2313).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2019 roku

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów - przedłużenie terminu przyjmowania deklaracji

Wójt Gminy Przyrów uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania deklaracji mieszkańców Gminy Przyrów dotyczących udziału w przedsięwzięciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Deklaracje wraz z oświadczeniem zależy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie, II piętro, pokój nr 16.

Załączniki
Deklaracja udzału w Programie 146.528 KB
Oświadczenie strony 167.349 KB