główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy

Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy
wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przyrów

 1. Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Finansowego, którego jest kierownikiem.
 2. Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy podległego jej referatu.
 3. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych jako główny księgowy budżetu.
 4. Realizuje ustawy o finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, ordynacji podatkowej i rachunkowości.
 5. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  • zakładowego planu kont,
  • obiegu dokumentów księgowych,
  • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 6. Przekazuje komórkom organizacyjnym oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do  opracowania projektu budżetu.
 7. Nadzoruje i kontroluje jednostki organizacyjne gminy w ramach 5% budżetu.
 8. Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji.
 9. Sporządza sprawozdania budżetowe według rodzajów i terminów  wynikających z ustawy o sprawozdawczości budżetowej.
 10. Składa kontrasygnatę na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 11. Informuje radę o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 12. Zapewnia ochronę mienia komunalnego między innymi poprzez ubezpieczenia.
 13. Nadzoruje zarządzanie mienia sołeckiego.
 14. Wykonuje inne zadania zlecone przez wójta.