główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy
wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przyrów

 1. Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego urzędu i w tym zakresie:
  • nadzoruje opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
  • dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,
  • nadzoruje właściwe wydatkowanie środków finansowych na materiały biurowe,
 2. Pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu i w tym celu:
  • opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego urzędu,
  • nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej w urzędzie,
  • prowadzi kontrolę wewnętrzną urzędu.
 3. Nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod obrady rady.
 4. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
 5. Organizuje prace związane z wyborami prezydenckimi, do sejmu i senatu, rad gmin oraz przewidzianych przepisami prawa referendów.
 6. Prowadzi rejestr zarządzeń wójta.

 7. Jest Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych i w tym zakresie:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

  • zapewnienie ochrony fizycznej budynku urzędu,

  • opracowywanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

  • prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

  • przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

  • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych,

  • prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników urzędu,

  • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.

 8. Nadzoruje prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 9. Przechowuje oświadczenia majątkowe składane wójtowi.

 10. Koordynacja zadań związanych z prowadzeniem oświaty  gminie:

  • realizacja zadań dotyczących zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

  • prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorowaniem szkół i placówek oświatowych,

  • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki,

  • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

  • składanie informacji o trasach dowozu uczniów do szkół w związku z mającym się odbyć przetargiem

 11. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu przez wójta pełnomocnictwa.

 12. Zastępuje wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących urzędu.

 13. Wykonuje inne zadania zlecone przez wójta.

 14. Prowadzenie kancelarii tajnej urzędu.