Zawiadomienie

O wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Przyrów zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem: "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa komory suszarni do tarcicy Typ AKST-2/40 wraz z kotłownią i urządzeniami sterującymi"

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego w miejscowości Przyrów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Przyrowie

Załączniki
Treść ogłoszenia   69.411 KB

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości położone w Woli Mokrzeskiej

Załączniki
Treść ogłoszenia   69.195 KB

Informacja dotycząca unieważniania dowodów osobistych

INFORMACJA

W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 195,poz 1198), zgodnie z art. 43 ust.1 ww. ustawy dowód osobisty podlega unieważnieniu:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,

  • z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

  • z dniem zgonu jego posiadacza,

  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

  • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

  • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku gdy osoba nie złożyła wniosku o jego wymianę,

  • w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie

pełni dyżur w dni robocze

w dniach od 12 do 26.10.2010 r., w godzinach od 12.30 do 15.30

a w dniach 22.10.2010 r., i 27.10.2010 r.,

w godzinach od 07.30 do 24.00

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Maria Stępień

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie

W sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przyrowie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Organizacji punktu zbierania surowców wtórnych, na terenie bazy magazynowo- składowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 905 przy ulicy Cmentarnej w Przyrowie"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Odkrywkowa eksploatacja złoża torfu SMYKÓW w miejscowości Smyków gm. Przyrów"

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasze przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przyrowie gm. Przyrów  

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Informuję, że w dniu 4 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Organizacja punktu zbierania surowców wtórnych

"Organizacja punktu zbierania surowców wtórnych, na terenie bazy magazynowo-składowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 905 przy ul. Cmentarnej"

Informacja

O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn. "Stacjonarny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych" w gminie Przyrów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - studnie i szafy telekomunikacyjne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Punkt zbiórki i czasowego magazynowania odpadów, surowców wtórnych na terenie bazy magazynowo-składowej w Przyrowie"

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wymienionych poniżej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Stacjonarny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Przyrów"

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościn iezabudowanej położonej w Przyrowie gm. Przyrów  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego w miejscowości Przyrów"

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2010 roku

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie w ramach realizowanego projektu "Aktywna integracja w Gminie Przyrów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację kursów zawodowych - kurs prawa jazdy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Aleksandrówce gm. Przyrów  

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie w ramach realizowanego projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację kursów zawodowych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie w ramach realizowanego projektu "Aktywna integracja w Gminie Przyrów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację kursów zawodowych  

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przyrów, położonej w miejscowości Przyrów, gm. Przyrów, oznaczonej numerem 1000/4 o pow. 0,6163 ha  

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie ogłasza konkurs ofert na realizację szkoleń

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie

Wójt Gminy Przyrów zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Obwieszczenie

Wójt Gminy Przyrów zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów ? sołectwo Sieraków

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów o wszczęciu postepowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji tankowania LPG"

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2009 roku

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminie Przyrów"

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów

Ogłoszenie o nieruchomosciach do zbycia

Gmina Przyrów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonych w Woli Mokrzeskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy

O przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy

O przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Sieraków zatwierdzonego uchwałą nr 163/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 roku.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 7 ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Przyró ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2008 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów

Ogłoszenie

Wójt Gminy Przyrów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Sygontce gm. Przyrów

Obwieszczenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Przyrów

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2007 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Przebudowy płyty Rynku w Przyrowie"

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przyrowie

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy w GOPS

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy w GOPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont mostu przez rzekę Wiercica w Zalesicach"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (powyżej 60 000 EURO)

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2006 roku